Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu

Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu dostępnej pod adresem www.mbppasym.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (format PDF)

Data publikacji strony internetowej: 2005-08-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP Pasym,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP Pasym
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • podkreślenie elementów nawigacyjnych,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona nie posiada:
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa mbppasym.pl spełnia wymagania w 100 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Szkoda.

E-mail: mbppasym@wbp.olsztyn.pl

Telefon: (89) 6212117

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu

Adres: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

E-mail: mbppasym@wbp.olsztyn.pl

Telefon: (89) 621-2117

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8,12-130 Pasym

?         Siedziba biblioteki znajduje się na parterze i posiada dwa wejścia do budynku. Oba te wejścia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami ? dostęp bezpośrednio z chodnika bez krawężników, możliwy dojazd do posesji samochodem.

 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi nie są zautomatyzowane.
 • Zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych dla czytelników.
 • W budynku jest 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Budynek Filii  w Gromie – Grom 15A, 12-130 Pasym 

 • Budynek biblioteki znajduje się na parterze i posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika przy drodze krajowej nr 53.
 • Drzwi nie są zautomatyzowane.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W wejściu z holu do biblioteki znajduje się próg utrudniający wjechanie wózkiem.
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.